REGULAMIN WYPOŻYCZALNI CASH CHEŁM

1. Definicje

 1. Najemca – Osoba fizyczna lub prawna uprawniona do reprezentacji, który zawarł ważną umowę najmu na podstawie przedstawionych prawdziwych danych osobowych oraz odpowiednich uprawnień takich jak prawo jazdy,odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.

2. Opłaty za wynajem

 1. Najemca zapłaci wszelkie opłaty podane na pierwszej stronie umowy najmu przy zawieraniu umowy najmu.
 2. Zaległości płatnicze naliczane są wg stopy procentowej odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim.
 3. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, grzywny i kary skierowane do wypożyczalni powstałe w trakcie trwania wynajmu.
 4. Dodatkowa zwyżka za wiek Najemcy (poniżej 28lat stosujemy zwyzkę za wynajem auta w wysokości 30% opłaty).

 3. Wynajem i zwrot pojazdu

 1. Wynajęty Najemcy pojazd jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany do normalnego użytku. Pojazd jest wyposażony w pięć kół bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia przez Najemcę któregokolwiek z nich w trakcie trwania umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego koła.
 2. Wynajęty pojazd dostarczony jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca uzupełnia paliwo odpowiednim dla danego pojazdu typem paliwa. Jeżeli pojazd zostaje zwrócony z niepełnym zbiornikiem, Najemca zostanie obciążony kosztem brakującego paliwa oraz kosztami jego zatankowania.
 3. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w punkcie i godzinach otwarcia Wypożyczalni lub w innym miejscu i czasie określonym w umowie najmu. Pojazd musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków , czysty.
 4. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. Wypożyczalnia nie odpowiada za szkody i roszczenia Najemcy jakie mogą wyniknąć w takim przypadku.
 5. Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu o okresy 24-godzinne i rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy.
 6. Przedłużenie wynajmu powyżej 1h powoduje naliczenie następnej doby. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na 30 dni.
 7. Przedłużenie czasu wynajmu wymaga zgody Wypożyczalni i jest możliwe przy zachowaniu minimum 24 godzinnego wyprzedzenia oraz wniesienia pełnej opłaty za następny okres.
 8. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, jak również przedłużenie okresu wynajmu bez uprzedniej zgody Wypożyczalni, upoważnia Wypożyczalnie do naliczenia kary w wysokości 500,00 złotych za każdą rozpoczętą dobę najmu.
 9. Naliczenie kary nie zwalnia najemcy od obowiązku uregulowania opłat za okres samowolnego przedłużenia.
 10. Samowolne przedłużenie wynajmu bez uzyskania akceptacji Wypożyczalni powoduje brak ochrony z tytułu polisy Auto Casco, bądź innych gwarancji ubezpieczeniowych.
 11. Dla wynajmów trwających dłużej niż 30 dni, po upływie tego okresu wystawiana jest częściowa faktura. Faktura końcowa wystawiona zostaje po zwrocie pojazdu przez Najemcę.
 12. Integralną część tej umowy stanowi formularz „Stan Techniczny Pojazdu”,  na którym widnieją podpisy Najemcy oraz przedstawiciela Wypożyczalni, które składane są w chwili wynajęcia i zwrotu pojazdu. Wszelkie uszkodzenia muszą być naniesione przez przedstawiciela Wypożyczalni na formularz „Stan Techniczny Pojazdu” i zaakceptowane przez Najemcę. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu, w szczególności dotyczące widocznych w pojeździe uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest zgłosić w dniu odbioru pojazdu. Postanowienie to nie wyłącza uprawnień najemcy przysługujących mu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4. Zwrot pojazdu poza godzinami pracy biura

Zwrot pojazdu poza godzinami pracy Wypożyczalni nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za wynajęty pojazd. Odpowiedzialność taka wygasa w chwili sprawdzenia pojazdu przez przedstawiciela Wypożyczalni. W przypadku braku potwierdzenia odbioru pojazdu przez przedstawiciela Wypożyczalni na formularzu „Stan Techniczny Pojazdu” oraz stwierdzenia uszkodzenia pojazdu, innego niż te, które zostały zaakceptowane przez Najemcę w chwili wynajmu, stroną odpowiedzialną za uszkodzenia zostaje Najemca.

5. Zwrot pojazdu poza punktem Wypożyczalni.

 1. Zwrot pojazdu poza Wypożyczalnią może odbyć się po wcześniejszej akceptacji przez Wypożyczalnię.Jako datę i godzinę zwrotu pojazdu poza punktem Wypożyczalni uważa się datę i godzinę podpisania protokołu.
 2. Wszelkie ustalenia są mailowo na adres Wypożyczalni i klienta nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych.

  6. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za wynajem pojazdu określana jest w chwili rozpoczęcia wynajmu i zależy od zastosowanej taryfy cenowej. W przypadku płatności kartą kredytową, Wypożyczalnia dokona autoryzacji karty przed rozpoczęciem wynajmu w wysokości przewidywanego kosztu wynajmu, powiększonego o dodatkowe opłaty jakie mogą wystąpić w trakcie jego trwania, w szczególności kaucję. Rachunek okazanej karty kredytowej zostanie obciążony całkowitym kosztem wynajmu w chwili jego zakończenia, o ile Najemca nie przedstawi innej formy płatności.

7. Rezerwacje i anulacje

 1. Rezerwacje przyjmowane są na dane grupy pojazdów, a nie na konkretne modele samochodów. Wypożyczalnia zobowiązana jest do honorowania warunków rezerwacji przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia pojazdu. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn niezawinionych przez Wypożyczalnię.
 2. Anulacja rezerwacji musi być dostarczona do Wypożyczalni minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem. W razie niedotrzymania tego warunku, Wypożyczalnia obciąży Najemcę częścią utraconych zysków.

8. Warunki używania pojazdu

 1. Wynajęty pojazd nie może być używany:
 • przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wypożyczalnię poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu, na pierwszej stronie umowy najmu.
 • Osoba ta winna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez Wypożyczalnię warunki w zakresie minimalnego wieku dla danej grupy pojazdów.
 • Jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
 • Wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski i Unii Europejskiej.
 • poza granicami Polski bez każdorazowego powiadomienia Wypożyczalni.
 • Nie zezwala się na wjazd do następujących państw: Białorusi, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Ukrainy i innych Państw spoza Unii Europejskiej.
 • w wyścigach, rajdach lub zawodach.
 • do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody Wypożyczalni.
 • do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów z wyjątkiem pojazdów do tego przeznaczonych z odpowiednią adnotacją na umowie najmu.
 • do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji.
 • do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wypożyczalnię na stratę czasu lub należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty.
 • do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Wypożyczalni).
 • gdy zamontowany bagażnik na dach i tym podobne nie są dostarczone przez Wypożyczalnię.
 • do jazdy po nieutwardzonych drogach lub drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon.

9. Odpowiedzialność Najemcy

 1. Najemca jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w czasie trwania umowy najmu, a które powiązane są z użytkowaniem przez Najemcę wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu. Najemca akceptuje, że Wypożyczalnia udostępni Policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz wyraża zgodę na obciążenie kwota 50,00 złotych netto tytułem udzielenia informacji organom ścigania i straży miejskiej.
 2. W czasie użytkowania pojazdu, Najemca zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z pomocą drogową lub najbliższym punktem Wypożyczalni. Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę, Najemca zobowiązany jest do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe.
 3. Pozostawienie dokumentów i/ lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu.

        10. W trakcie trwania umowy najmu Najemcy zabrania się 

 1. Holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem.
 2. Przekraczania dopuszczalnej ładowności.
 3. Palenia tytoniu w samochodzie.
 4. Dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian z jego przeznaczeniem i właściwościami bez zgody wynajmującego.
 5. Przewożenia wewnątrz i zewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt z wyjątkiem domowych po uzyskaniu zgody Wypożyczalni.

11. Uszkodzenia, utrata, kradzież

 1. Gdy wynajęty pojazd, w czasie trwania umowy najmu, został uszkodzony, skradziony bądź utracony (cały lub jego część), Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty naprawy do wysokości wartości samochodu. Odpowiedzialność Najemcy może być pomniejszona przy zachowaniu wszystkich zapisów regulaminu i tylko po wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela. Wówczas odpowiedzialność Najemcy może być tylko do wysokości 1000,00 złotych tytułem udziału własnego.
 2. W przypadku zagubienia przez Najemcę kluczy pojazdu i/ lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem.
 3. Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.
 4. Jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.

12. Wypadki, kradzieże

 1. W razie zaistnienia wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić Wypożyczalnię o wszelkich uszkodzeniach pojazdu. Jeżeli Najemca postąpił zgodnie z warunkami najmu, Wypożyczalnia dołoży wszelkich starań, aby wymienić lub naprawić wynajęty pojazd. Przy podmianie pojazdu muszą być dokonane stosowne zmiany na umowie najmu, zaakceptowane przez obie strony umowy. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne Najemcy, włączając utratę zysków, dopóki właściwe prawo nie udowodni, że Wypożyczalnia nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności wobec Najemcy. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest przekazać Wypożyczalni pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym. W szczególności raport z wypadku powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia, jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu umowa najmu zostanie zakończona w dniu zgłoszenia przez Najemcę do Wypożyczalni oraz Policji faktu uszkodzenia lub kradzieży wynajętego pojazdu.

13. Dane personalne

Dane osobowe podane przez wynajmującego w niniejszej umowie będą przetwarzane przez Wypożyczalnię. (administratora danych) w celu obsługi i wykonania niniejszej umowy. Ponadto dane mogą być przetwarzane w celu wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych: podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr, 101, poz.926 ze zm.).

14. Odpowiedzialność Wypożyczalni.

Wypozyczalnia jest odpowiedzialna jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajętym pojazdem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały z winy Wypożyczalni .Udowodnienie winy leży po stronie Najemcy i musi być bezsporne.

 1. We wszystkich innych przypadkach Wypożyczalnia nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił Wypożyczalni odpowiedzialnym za takie roszczenia. Wypożyczalnia nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w pojeździe.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w samochodzie przez Najemcę, zwłaszcza za przewożone przez Najemcę przedmioty o wartości kolekcjonerskie.

15. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wypozyczalnia zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

  16.Siedziba i właściwość sądu.

Niniejsza umowa najmu jest sporządzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać na tle obowiązywania niniejszej umowy, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi rejonowemu.

17. Oświadczenia najemcy

 1. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: podanie prawdziwych danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy najmu pojazdu przez Wypożyczalnię, a dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu .
 2. Wyrażam nieodwołalną zgodę na przetwarzanie i udostępnienie moich danych osobowych podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń  (Dz. U. Nr 12, poz. 114) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023).
 3. Administratorem danych jest Wypożyczalnia z siedzibą w Chełmie przy u;. Krzywej 37/17 .  Integralną częścią  umowy jest: Regulamin Wypożyczalni Samochodów, Formularz „Stan techniczny pojazdu” oraz cennik. Najemca oświadcza, że zna treść Regulaminu Wypożyczalni Samochodów, Formularza „Stan techniczny pojazdu” oraz cennika i wyraża zgodę na włączenie ww. dokumentów do treści umowy.

 Załącznik nr. 1 do regulaminu.

 

ZDARZENIE Wysokość kary
Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki  1000,00  zł
Brak kluczyka              Od 800,00 zł
Uzupełnienie paliwa Koszt paliwa + 30%
Palenie tytoniu w samochodzie 300,00 zł
Holowanie innych pojazdów 300,00 zł
Wyjazd poza granice RP bez zgody 500,00 zł
Zwłoka w  zwrocie samochodu liczona za każdą rozpoczętą dobę  po terminie umowy. Kara naliczana jest za każda rozpoczętą dobę.Samowolne przedłużenie wynajmu bez zgody „CASH” oraz brak wpłaty przed terminem ewentualnego przedłużenia. Kara naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę. 500,00 zł
 Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek pełny  koszt wymiany części plus kara za każdą część wymienioną lub zdemontowaną. 1 000,00 zł
Zwrot brudnego samochodu zewnątrz     100,00 zł
Zwrot brudnego samochodu wewnątrz     200,00 zł
Przepalona tapicerka 300,00 zł
Dodatkowy przegląd samochodu brudnego 50,00 zł

Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2015 roku  do czasu ustanowienia nowego .